Adatkezelési tájékoztató

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (Általános Adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 13-14. cikkében foglaltakra az alábbiakban tájékoztatjuk az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. által a www.innoregio.eu honlap látogatásával összefüggésben végzett adatkezelés jellemzőiről.

1.  Fogalmak

Az alábbi fogalmakat a jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazása során az itt meghatározottak szerint kell értelmezni.

Adatkezelő: INNOVA Észak- Alföld Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26., cégjegyzékszám: 09-09-014471, adószám: 14197053-2-09, kapcsolat: info@innoregio.eu), amely a www.innoregio.eu honlap tulajdonosa és üzemeltetője.

Érintett: Az a természetes személy, aki a www.innoregio.eu honlapot meglátogatja.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ, amely alapján a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

2.  Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Az adatkezelő e-mail címe: info@innoregio.eu Az adatkezelő telefonszáma: +36 30/640-6327 Honlap: www.innoregio.eu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-137498/2018

3.  A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre: e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

2.2.   Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy www.lenergia.hu honlap „Kapcsolat” menüpontjában feltett kérdésre a választ Adatkezelő megadja.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

 Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Bilder Consulting Kft.

Cím: 4030 Debrecen Mikepércsi út 59. TT 14.

Telefon: +36 20 33 63 189

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. Adatfeldolgozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

3.2. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: The Rocket Science Group, LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: accountservices@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

4.  Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Érintett bármikor jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, a kezelt adatokhoz való hozzáférést kérni Adatkezelő fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, hordozását, az adatkezelés korlátozását, valamint Érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog az alábbiak szerint:

Tájékoztatáshoz való jog: Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha:

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha a felhasználó a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az Érintett életévét be nem töltött kiskorú.

Adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés az azt előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:  Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. az adatkezelés jogellenes, de Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról Adatkezelő az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról Adatkezelő az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést Adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult az általa a weboldalon megadott és a felhasználás során keletkező személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Adatkezelőtől elkérni. Jogosult kérni, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy panaszát jelezheti az Adatkezelő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

 • CÍM: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
 • postacím: 1534 Budapest, :843,
 • honlap: naih.hu,
 • telefon: +36 (1) 391-1400,
 • fax: +36 (1) 391-1410,
 • központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

illetőleg a bírósághoz fordulhat.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel.